AIDS

ขอให้ทุกท่านมีเซ็กส์ที่ปลอดภัย เพื่อคนไทยห่างไกลเอดส์ครับ

โรคเอดส์ – AIDS
โรคเอดส์ในปัจจุบัน เป็นโรคที่ร้ายแรงและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
และสถานการณ์เอดส์ในเมืองไทยก็อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง
ทางเราจังจัดทำหน้าเว็บนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความน่ากลัว
ของโรคร้ายตัวนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามาอ่านไม่มากก็น้อย
หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ผมคิดว่าอ่านก่อนศึกษาก่อน ป้องกันตัวเอง ก่อนที่เราจะเป็น
ย่อมดีกว่าเราเป็นแล้วค่อยมาอ่านนะครับ
ขอให้ทุกท่านมีเซ็กส์ที่ปลอดภัย เพื่อคนไทยห่างไกลเอดส์ครับ

เอดส์ ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก !!

วัยใส ไกลเอดส์

วัยใส ไกลเอดส์
วัยใส ไกลเอดส์

Leave a Reply